پروژه ها

ساختمان اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ 2 - بانگ گردشگری

کارفرما:بانک گردشگری 

مشاور:مهندسین مشاور وزنا

موضوع پیمان:طراحی و اجرای پروژه 

مساحت زمین:1,432 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:21,782 متر مربع

ساختمان اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ 2 - بانگ گردشگری

مجموعه اقامتی ، تجاری کاروانسرای وکیل کرمان

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا)

مشاور:مهندسین مشاور عمارت خورشید

موضوع پیمان:مرمت ، بازسازی و احیاء کاروانسرای وکیل

مجموعه اقامتی ، تجاری کاروانسرای وکیل کرمان

مجموعه اقامتی، تجاری و تفریحی هتل سیرجان

کارفرما: شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی شرکت پارس زیگورات

مشاور:مهندسین مشاور شورا

موضوع پیمان:مرحله اول قرارداد: اجرای فونداسیون ، اسکلت و سقف بتنی و سفت کاری . مرحله دوم قرارداد : اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی شامل نازک کاری ،تاسیسات مکانیکی ، برق و محوطه سازی 

مساحت زمین:68,230 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:34,661 متر مربع

مجموعه اقامتی، تجاری و تفریحی هتل سیرجان

پل مهندس اکبر ترکان ( روگذر جاده قدیم ساوه در مجموعه آیلند)

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

پل مهندس اکبر ترکان ( روگذر جاده قدیم ساوه در مجموعه آیلند)

مگا پــروژه اداری تجــاری نگیـن افــق نیایش

کارفرما:شرکت نگین افق نیایش

مشاور:مهندسین مشاور طرح و آفرینش عمران

مساحت زمین:15,797 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:223,000 متر مربع

مگا پــروژه اداری تجــاری نگیـن افــق نیایش

پروژه اداری تجاری حسن سیف

کارفرما:شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

پروژه اداری تجاری حسن سیف

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری نیلـوفـر بانک گـردشگری -مشهـد

کارفرما:بانک گردشگری

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری نیلـوفـر بانک گـردشگری -مشهـد

پــروژه مجتـمع  اداری تجــاری وزراء 2

کارفرما:شرکت اقتصادی نگین گردشگری

مشاور:مهندسین مشاور برج خورشید

پــروژه مجتـمع اداری تجــاری وزراء 2

احداث دریاچه شماره 5 و تاسیسات  وابسته سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

مشاور:مهندسین مشاور یکم

احداث دریاچه شماره 5 و تاسیسات وابسته سرزمین ایرانیان

پروژه اجرای خط انتقال لوله آب به طول 17.5 کیلومتر  به مجموعه سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

مشاور:مهندسین مشاور ری آب

پروژه اجرای خط انتقال لوله آب به طول 17.5 کیلومتر به مجموعه سرزمین ایرانیان

پروژه احداث مجموعه انبار های نیمه مکانیزه زرندیه در مجموعه آیلند

کارفرما:شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

پروژه احداث مجموعه انبار های نیمه مکانیزه زرندیه در مجموعه آیلند

مجموعـه گـردشگری بافت

کارفرما:شرکت ستاره بام کویر

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

مجموعـه گـردشگری بافت

پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

پروژه مرمت و بازسازی گراند هتل قزوین

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

موضوع پیمان:مرمت،بازسازی و احیاء گراند هتل قزوین

پروژه مرمت و بازسازی گراند هتل قزوین

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان

پروژه مجتمع خــدماتی رفاهــی بیـن راهــی بافت - سیـرجان(پایانه بار کارخانه فولاد بافت)

کارفرما:شرکت پارس زیگورات

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

پروژه مجتمع خــدماتی رفاهــی بیـن راهــی بافت - سیـرجان(پایانه بار کارخانه فولاد بافت)