پروژه ها

پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ 2 - بانگ گردشگری

کارفرما:بانک گردشگری 

موضوع پیمان:طراحی و اجرای پروژه 

زیربنای اولیه پروژه:1,425 متر مربع

پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ 2 - بانگ گردشگری

پروژه مجموعه اقامتی، تجاری و تفریحی هتل سیرجان

کارفرما: شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی شرکت پارس زیگورات

مشاور:مهندسین مشاور شورا

موضوع پیمان:مرحله اول قراردد: اجرای فونداسیون ، اسکلت و سقف بتنی و سفت کاری . مرحله دوم قرارداد : اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی شامل نازک کاری ،تاسیسات مکانیکی ، برق و محوطه سازی 

مساحت زمین:67,000 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:34,000 متر مربع

پروژه مجموعه اقامتی، تجاری و تفریحی هتل سیرجان

پروژه مرمت و بازسازی کاروانسرای وکیل کرمان

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا)

موضوع پیمان:مرمت ، بازسازی و احیاء کاروانسرای وکیل

مساحت زمین:11,000 متر مربع

پروژه مرمت و بازسازی کاروانسرای وکیل کرمان

پـروژه مجموعـه گـردشگری بافت

کارفرما:شرکت ستاره بام کویر

مساحت زمین:11,000 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:137,000 متر مربع

پـروژه مجموعـه گـردشگری بافت

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری نیلـوفـر بانک گـردشگری -مشهـد

کارفرما:بانک گردشگری

مساحت زمین:4,988 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:441 متر مربع

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری نیلـوفـر بانک گـردشگری -مشهـد

پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

مساحت زمین:8,352 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:1,116 متر مربع

پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

احداث دریاچه شماره 5 و تاسیسات  وابسته سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

مشاور:مهندسین مشاور یکم

احداث دریاچه شماره 5 و تاسیسات وابسته سرزمین ایرانیان

پروژه انتقال خط لوله آب به طول 17 کیلومتر  سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

پروژه انتقال خط لوله آب به طول 17 کیلومتر سرزمین ایرانیان

پروژه آماده سازی 78 هکتاری سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

پروژه آماده سازی 78 هکتاری سرزمین ایرانیان

پروژه اجرای دهانه پل ، رمپ ، عملیات خاکی و آسفالت  سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

پروژه اجرای دهانه پل ، رمپ ، عملیات خاکی و آسفالت سرزمین ایرانیان

پروژه مرمت و بازسازی گراند هتل قزوین

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

موضوع پیمان:مرمت،بازسازی و احیاء گراند هتل قزوین

پروژه مرمت و بازسازی گراند هتل قزوین

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

مساحت زمین:6,687 متر مربع

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان

پروژه مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی بافت - سیرجان

پروژه مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی بافت - سیرجان

پــروژه مجتـمع  اداری تجــاری وزراء 2

کارفرما:شرکت اقتصادی نگین گردشگری

مساحت زمین:1,659 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:43,759 متر مربع

پــروژه مجتـمع اداری تجــاری وزراء 2