اسفندیار حیدری پور

اسفندیار حیدری پور

رئیس هیئت مدیره
منصور کتانباف نصب

منصور کتانباف نصب

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
محسن بیژنی فرود

محسن بیژنی فرود

عضو هیئت مدیره
فریبرز دولت آبادی

فریبرز دولت آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره
نعمت الله قاسمی

نعمت الله قاسمی

عضو هیئت مدیره