غلامعلی جعفرزاده

غلامعلی جعفرزاده

رئیس هیئت مدیره
مرتضی خامی

مرتضی خامی

نایب رئیس هیئت مدیره
اکبر بهنام جو

اکبر بهنام جو

عضو هیئت مدیره
نعمت الله قاسمی

نعمت الله قاسمی

عضو موظف هیئت مدیره
ابوالفضل گلزاری

ابوالفضل گلزاری

عضو هیئت مدیره