هیات مدیره

اسفندیار حیدری پور

اسفندیار حیدری پور

سمت :
رئیس هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :
منصور کتان باف

منصور کتان باف

سمت :
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :
محسن بیژنی فرود

محسن بیژنی فرود

سمت :
عضو هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :
فرهاد کاظمی موقر

فرهاد کاظمی موقر

سمت :
عضو هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :
نعمت الله قاسمی

نعمت الله قاسمی

سمت :
نایب رئیس هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :