هیات مدیره

ابراهیم جهانگیری

ابراهیم جهانگیری

سمت :
رئیس هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :
اسفندیار حیدری پور

اسفندیار حیدری پور

سمت :
نائب رئیس هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :
علیرضا خرم

علیرضا خرم

سمت :
عضو هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :
حسین عرب نژاد

حسین عرب نژاد

سمت :
عضو هیئت مدیره
ایمیل :
موبایل :
احمد صادقی

احمد صادقی

سمت :
مدیر عامل
ایمیل :
موبایل :