رضا غیاثی نژاد

رضا غیاثی نژاد

رئیس هیئت مدیره
منصور کتانباف نصب

منصور کتانباف نصب

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
نیما فرجی

نیما فرجی

عضو هیئت مدیره
فریبرز دولت آبادی

فریبرز دولت آبادی

نایب رئیس هیئت مدیره
نعمت الله قاسمی

نعمت الله قاسمی

عضو هیئت مدیره