• مناقصه

  • مزایده

خرید شیشه های تجاری پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید اسپرینکلرهای پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید پمپ های آتش نشانی هتل پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید درب های رول آپ پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید درب های اتوماتیک پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 550 kva

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

اجرای ستون ، تیر و سقف ساختمان خدمات رانندگان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/23

اجرای ستون ، تیر و سقف ساختمان بین راهی

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/23

سیستم جامع هوشمند پارکینگ

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/12/12

تهیه مصالح و اجرای عملیات خاکی

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/12/02

مناقصه ترمیم و تقویت اسکلت طبقات منفی پروژه وزراء2

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/09/13

مناقصه آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت هتل بافت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/09/10

مناقصه خاکبرداری و خاک ریزی

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/08/21

مناقصه تابلو برق 20 ولت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/06/05

مناقصه اجرای پوشش سقف کاذب پروژه فرهنگ 2

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/04/04