• مناقصه

  • مزایده

مناقصه ترمیم و تقویت اسکلت طبقات منفی پروژه وزراء2

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/09/13

مناقصه آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت هتل بافت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/09/10

مناقصه خاکبرداری و خاک ریزی

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/08/21

مناقصه تابلو برق 20 ولت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/06/05

مناقصه اجرای پوشش سقف کاذب پروژه فرهنگ 2

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/04/04