پروژه مجتمع اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ۲ :  

پروژه مجتمع اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ ۲ متعلق به بانک گردشگری واقع در شهر تهران در دو بخش پارکینگ مکانیزه و اداری تجاری طراحی شده است. پارکینگ در ۱۲طبقه منفی از تراز پایه بلوار فرهنگ تا تراز منفی ۳۷ متر احداث گردیده و تعداد ۵۲۰ باب پارکینگ را تامین می کند.                                                                                                                                                          

در بخش تجاری و اداری دو فضای تجاری با ۸۵۰ متر مربع ، ۶ طبقه فضای اداری با ۴۷۲۵ متر مربع روی همکف و درطبقه ۷ سالن همایش با ظرفیت ۲۴۰ نفر و فضاهای مربوطه احداث گردیده است.