چارت سازمانی
  • دفتر مدیرعامل

  • معاونت فنی و اجرایی

  • معاونت مالی و اداری

منصور  کتان باف

مدیرعامل

منصور کتان باف

. .

مدیر فنی

. .

مجید زارع

معاونت مالی و اداری

مجید زارع

سمیه ستاره

مدیر امور اداری

سمیه ستاره