چارت سازمانی
  • دفتر مدیرعامل

  • معاونت فنی و اجرایی

  • معاونت مالی و اداری

یوسف  علیرضایی

مدیر عامل

یوسف علیرضایی

. .

معاونت فنی و اجرایی

. .

مجید زارع

معاونت مالی و اداری

مجید زارع

سمیه ستاره

مدیر امور اداری

سمیه ستاره