1 - مدیرعامل
منصور  کتان باف

منصور کتان باف

ایمیل :
موبایل :
2 - معاونت فنی و اجرایی
بهرام   معماریان

بهرام معماریان

ایمیل :
موبایل :
3 - مدیر فنی
طاهر  نقی زاده

طاهر نقی زاده

ایمیل :
موبایل :
4 - مدیر اجرایی
محمود  علیزاده

محمود علیزاده

ایمیل :
موبایل :
5 - معاونت مالی و اداری
مجید زارع

مجید زارع

ایمیل :
موبایل :
6 - مدیر امور مالی
اقبال ویسی

اقبال ویسی

ایمیل :
موبایل :
7 - مدیر امور اداری
سمیه ستاره

سمیه ستاره

ایمیل :
موبایل :
8 - روابط عمومی
محمد بهرامی

محمد بهرامی

ایمیل :
موبایل :
چارت سازمانی