1 - مدیرعامل
احمد صادقی

احمد صادقی

ایمیل :
موبایل :
2 - معاونت مالی ، اداری و پشتیبانی
حمید واثقی

حمید واثقی

ایمیل :
موبایل :
3 - معاونت فنی
طاهر نقی زاده

طاهر نقی زاده

ایمیل :
موبایل :
4 - مدیر امور مالی
اقبال ویسی

اقبال ویسی

ایمیل :
موبایل :
5 - مدیر امور اداری
سمیه ستاره

سمیه ستاره

ایمیل :
موبایل :
6 - دفتر فنی
محمود  علیزاده

محمود علیزاده

ایمیل :
موبایل :
فرهاد افضل پور

فرهاد افضل پور

ایمیل :
موبایل :
مجید  باقری

مجید باقری

ایمیل :
موبایل :
شاهین  نورالکریم

شاهین نورالکریم

ایمیل :
موبایل :
اردلان  نقی زاده

اردلان نقی زاده

ایمیل :
موبایل :
سارا شهیدی

سارا شهیدی

ایمیل :
موبایل :
احسان بازوند

احسان بازوند

ایمیل :
موبایل :
مصطفی شیخ الاسلام

مصطفی شیخ الاسلام

ایمیل :
موبایل :
7 - واحد حسابداری
محمد  صالحی

محمد صالحی

ایمیل :
موبایل :
محسن  سام

محسن سام

ایمیل :
موبایل :
مسلم برقبانی

مسلم برقبانی

ایمیل :
موبایل :
8 - واحد اطلاعات و فن آوری IT
مهدی  نعمتی

مهدی نعمتی

ایمیل :
موبایل :
نوید عابدی

نوید عابدی

ایمیل :
موبایل :
9 - واحد تدارکات
تورج  منصور دهقان

تورج منصور دهقان

ایمیل :
موبایل :
مریم بلوری

مریم بلوری

ایمیل :
موبایل :
10 - واحد روابط عمومی و مستندسازی
محمد بهرامی

محمد بهرامی

ایمیل :
موبایل :
چارت سازمانی