چارت سازمانی
  • دفتر مدیرعامل

  • معاونت فنی و اجرایی

  • معاونت مالی و اداری

یوسف  علیرضایی

مدیر عامل

یوسف علیرضایی

امیرحسین  سالکی

مسئول امور حقوقی و قرارداد ها

امیرحسین سالکی

محمد بهرامی

مسئول روابط عمومی

محمد بهرامی

سمیه شیخان

مسئول دفتر

سمیه شیخان

یوسف  علیرضائی

معاونت فنی و اجرائی

یوسف علیرضائی

خسرو  پروانه

مدیر فنی

خسرو پروانه

علیرضا  بابائی

مدیر اجرایی

علیرضا بابائی

مجید زارع

معاونت مالی و اداری

مجید زارع

منیره  توفیقیان

مدیر امور اداری

منیره توفیقیان

وحید  دانا

مدیر امور مالی

وحید دانا