پروژه ها

مگا پــروژه اداری تجــاری نگیـن افــق نیایش

کارفرما:شرکت نگین افق نیایش

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

مساحت زمین:15,797 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:223,000 متر مربع

مگا پــروژه اداری تجــاری نگیـن افــق نیایش

مجموعه اقامتی، تجاری کاروانسرای وکیل کرمان

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا)

مشاور:مهندسین مشاور عمارت خورشید

موضوع پیمان:مرمت ، بازسازی و احیاء کاروانسرای وکیل

مجموعه اقامتی، تجاری کاروانسرای وکیل کرمان

ساختمان اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ 2 - بانک گردشگری

کارفرما:بانک گردشگری 

مشاور:مهندسین مشاور وزنا

موضوع پیمان:طراحی و اجرای پروژه 

مساحت زمین:1,432 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:21,782 متر مربع

ساختمان اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ 2 - بانک گردشگری

مجموعه اقامتی، تجاری و تفریحی هتل سیرجان

کارفرما: شرکت توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی شرکت پارس زیگورات

مشاور:مهندسین مشاور شورا

موضوع پیمان:مرحله اول قرارداد: اجرای فونداسیون ، اسکلت و سقف بتنی و سفت کاری . مرحله دوم قرارداد : اجرای باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی شامل نازک کاری ،تاسیسات مکانیکی ، برق و محوطه سازی 

مساحت زمین:68,230 متر مربع

زیربنای اولیه پروژه:34,661 متر مربع

مجموعه اقامتی، تجاری و تفریحی هتل سیرجان

پل مهندس اکبر ترکان ( روگذر جاده قدیم ساوه در مجموعه آیلند)

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

پل مهندس اکبر ترکان ( روگذر جاده قدیم ساوه در مجموعه آیلند)

پروژه اداری تجاری حسن سیف

کارفرما:شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

پروژه اداری تجاری حسن سیف

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری نیلـوفـر بانک گـردشگری -مشهـد

کارفرما:بانک گردشگری

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری نیلـوفـر بانک گـردشگری -مشهـد

پــروژه مجتـمع  اداری تجــاری وزراء 2

کارفرما:شرکت اقتصادی نگین گردشگری

مشاور:مهندسین مشاور برج خورشید

پــروژه مجتـمع اداری تجــاری وزراء 2

احداث دریاچه تفریحی ورزشی شماره 5 مجموعه سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

مشاور:مهندسین مشاور یکم

احداث دریاچه تفریحی ورزشی شماره 5 مجموعه سرزمین ایرانیان

پروژه اجرای خط لوله انتقال آب به طول 30 کیلومتر  به مجموعه سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان

مشاور:مهندسین مشاور ری آب

پروژه اجرای خط لوله انتقال آب به طول 30 کیلومتر به مجموعه سرزمین ایرانیان

پروژه احداث مجموعه انبار های نیمه مکانیزه زرندیه در مجموعه آیلند

کارفرما:شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان

پروژه احداث مجموعه انبار های نیمه مکانیزه زرندیه در مجموعه آیلند

پروژه اجرای 32 ویلا در دهکده گلف مجموعه سرزمین ایرانیان

کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین سرزمین

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

پروژه اجرای 32 ویلا در دهکده گلف مجموعه سرزمین ایرانیان

مجموعـه گـردشگری بافت

کارفرما:شرکت ستاره بام کویر

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

مجموعـه گـردشگری بافت

پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

پـروژه هتـل بافت

کارفرما:شرکت ستاره بام کویر

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

پـروژه هتـل بافت

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان

پروژه مرمت و بازسازی گراند هتل قزوین

کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)

موضوع پیمان:مرمت،بازسازی و احیاء گراند هتل قزوین

پروژه مرمت و بازسازی گراند هتل قزوین

مجتمع خــدماتی رفاهــی بیـن راهــی بافت - سیـرجان

کارفرما:شرکت پارس زیگورات

مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

مجتمع خــدماتی رفاهــی بیـن راهــی بافت - سیـرجان