دکتر مرتضی خامی

دکتر مرتضی خامی

رئیس هیئت مدیره
دکتر ابوالفضل گلزاری

دکتر ابوالفضل گلزاری

نایب رئیس هیئت مدیره
مهندس اکبر بهنام جو

مهندس اکبر بهنام جو

عضو هیئت مدیره
مهندس نعمت الله قاسمی

مهندس نعمت الله قاسمی

عضو موظف هیئت مدیره
دکتر یوسف علیرضایی

دکتر یوسف علیرضایی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره