توانمندی ها و تجهیزات

تاورکرین

تاورکرین

شرکت تندیس تجارت باختر دارای 5 دستگاه تاور کرین می باشد که تعداد 3 دستگاه آن در پروژه هتل سیرجان و 2 دستگاه دیگر در پروژه فرهنگ2 مشغول بکار می باشند.