معرفی شرکت

ماموریت شرکت


شرکت تندیس تجارت باختر ماموریت دارد ضمن برآورده کردن نیازی عمرانی و ساختمانی مجموعه گروه مالی گردشگری، حضوری فعال در پروژه های عمرانی کشور داشته باشد، که در این راستا پیمانکاری کلیه کارهای ساختمانی و عمرانی شامل؛ ابنیه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز و آب، مرمت و احیاء بناهای تاریخی و میراث فرهنگی شامل؛ رفع خطر، استحکام بخشی، مرمت و بازسازی، مجری قراردادهای طرح و ساخت، مدیریت پیمان، ساخت و E.P.C و سرمایه گذاری و مشارکت در امور پروژه های عمرانی در داخل و خارج از کشور در اولویت فعالیت های عمرانی و ساختمانی این شرکت قرار گرفته است.

• پیمانکاری کلیه کارهای ساختمانی و عمرانی شامل؛ ابنیه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز و آب.
• مرمت و احیاء بناهای تاریخی و میراث فرهنگی شامل؛ رفع خطر، استحکام بخشی، مرمت و بازسازی.
• مجری قراردادهای طرح و ساخت، مدیریت پیمان و E.P.C
• سرمایه گذاری و مشارکت در امور پروژه های عمرانی داخل و خارج کشور