معرفی شرکت

ماموریت شرکت

ماموریت:
شرکت تندیس تجارت باختر ذیل هلدینگ سمگا و بعنوان بازوی عمرانی گروه مالی گردشگری، ماموریت دارد ضمن برآورده کردن نیازی عمرانی و ساختمانی مجموعه گروه مالی گردشگری، حضوری فعال در صنعت ساختمان کشور داشته باشد، که در این راستا طراحی، اجرا، نظارت، سرمایه گذاری و مشارکت در امور پروژه های عمرانی داخل و خارج کشور، انجام امور خدمات مهندسی نظیر مطالعه، طراحی، مشاوره، نظارت و مدیریت، تهیه و تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها، پیمانکاری کلیه کارهای ساختمانی شامل کارهای ابنیه، راه، باند، تاسیسات، ساخت هتل ها، مراکز اداری تجاری و مسکونی، انعقاد قراردادهای طرح و ساخت، مدیریت پیمان، ساخت و تحویل و طرح های E.P.C (طراحی، تدارکات و اجرا) و مرمت و احیاء بناهای تاریخی و میراث فرهنگی شامل؛ رفع خطر، پاکسازی، استحکام بخشی، مقاوم سازی، مرمت، بهسازی و بازسازی در اولویت فعالیت های عمرانی و ساختمانی این شرکت قرار گرفته است.

• طراحی، اجرا، نظارت، سرمایه گذاری و مشارکت در امور پروژه های عمرانی داخل و خارج کشور
• انجام امور خدمات مهندسی نظیر مطالعه، طراحی، مشاوره، نظارت و مدیریت، تهیه و تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌ها
• پیمانکاری کلیه کارهای ساختمانی شامل کارهای ابنیه، راه، باند، تاسیسات، ساخت هتل ها، مراکز اداری تجاری و مسکونی.
• انعقاد قراردادهای طرح و ساخت، مدیریت پیمان، ساخت و تحویل و طرح های E.P.C
• مرمت و احیاء بناهای تاریخی و میراث فرهنگی شامل؛ رفع خطر، پاکسازی، استحکام بخشی، مقاوم سازی، مرمت، بهسازی، بازسازی.