بازدیدمهندس کتانباف رئیس هیئت مدیره شرکت تندیس تجارت باختر و دکتر علیزاده قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان از پروژه پل ؛ ۸ آبان ۱۴۰۱