در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۹ مهندس کتانباف مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه احداث دریاچه تفریحی ورزشی سرزمین ایرانیان (آیلند) بازدید کردند.