در روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹ مهندس کتانباف مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر به اتفاق مهندس معماریان ،معاونت فنی و اجرایی شرکت از پروژه احداث دریاچه تفریحی ورزشی سرزمین ایرانیان بازدید کردند.