بازدید جناب آقای غیاثی نژاد رئیس هیئت مدیره و جناب آقای کتانباف مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه های این شرکت در استان کرمان- خرداد ماه 1399