در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دکتر جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری از پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ ۲ بازدید کردند.