در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مهندس کتانباف مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه احداث دریاچه تفریحی ورزشی سرزمین ایرانیان بازدید کردند.