در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ مهندس کتانباف مدیر عامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه هتل و مجموعه گردشگری بافت بازدید کردند.