در روز ۱۶ اردیبهشت ماه مهندس کتانباف مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه مرمت و احیا کاروانسرای وکیل بازدید کردند.