بازدید دکتر جهانگیری ، ریاست محترم گروه مالی گردشگری ، از پروژه مرمت و احیا کاروانسرای وکیل کرمان بهمن ماه ۱۳۹۸