بازدید دکتر جهانگیری ، ریاست محترم گروه مالی گردشگری ، از پروژه اقامتی تجاری و تفریحی هتل سیرجان بهمن ماه ۱۳۹۸