بازدید دکتر جهانگیری ، ریاست محترم گروه مالی گردشگری ، از پروژه هتل و مجموعه گردشگری بافت بهمن ماه ۱۳۹۸