دکتر مونسان وزیر محترم میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به اتفاق دکتر فدایی استاندار کرمان از پروژه مرمت و احیا کاروانسرای وکیل کرمان بازدید کردند.