آگهی مناقصه تهیه سنگ ساختمانی پروژه فرهنگ 2

شرکت تندیس تجارت باختردر نظر دارد  تهیه سنگ ساختمانی پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ2  واقع در شهر تهران را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بین ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن: 22142821 و 22364453 داخلی ۱۰۹ تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت تندیس تجارت باختر


تاریخ انتشار : 1398/05/22